Privat Skifte

Privat skifte af dødsbo

Afdødes arvinger kan i forbindelse med valg af dødsbobehandling beslutte, at boet skal behandles ved privat skifte, dog forudsat, at en række betingelser er opfyldt. Du kan herunder få et overblik over, hvilke betingelser, der skal være opfyldt samt få indblik i, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at skifte boet privat.

Hvad betyder privat skifte?

Ved privat skifte forstås blot, at dødsboet behandles af boets arvinger. Dette indebærer, at boet skiftes uden indblanding fra en af skifteretten udpeget bobestyrer. Arvingerne skal herefter selv opgøre boet og fordele arven imellem sig. Dog skal arvingerne ikke alene forestå behandlingen af boet, da dette ofte vil ske med bistand fra en dødsbo advokat.

Hvornår kan behandlingen af et bo ske som privat skifte?

Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis 5 overordnede betingelser er opfyldt:

  1. Arvingerne skal nå til enighed om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke muligt, hvis blot én enkelt arving modsætter sig og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. Arvingerne skal endvidere være enige om alle dispositioner såsom deling af indbo samt salg af boets aktiver. Det forhold, at en enkelt af boets arvinger er umyndig er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for pågældende. Det skal yderligere bemærkes, at en legatar ikke kan få indflydelse på, hvordan boet skal behandles.
  1. Er boet insolvent, skal behandlingen forestås af en autoriseret bobestyrer. I forbindelse med udlevering af boet til privat skifte skal arvingerne derfor erklære, at boets aktiver er tilstrækkelige til dækning af boets gældsforpligtelser. Som en undtagelse til udgangspunktet om bobestyrerbehandling ved et insolvent dødsbo, kan boet dog udleveres til privat skifte, såfremt arvingerne stiller fuld og betryggende sikkerhed for boets negative beløb.
  1. Minimum én af afdødes arvinger skal være både solvent og i stand til at optræde under et privat skifte uden at være repræsenteret ved en værge. Da arvingerne i det private skifte hæfter for dødsboets gæld, skal de underskrive en solvenserklæring i forbindelse med udlevering af boet til privat skifte. I en solvenserklæring skriver man som arving under på, at man ikke har været under konkurs, tvangsakkord, gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring i fogedretten inden for det seneste år, således den pågældende arving kan opfylde sine økonomiske forpligtelser efterhånden som de forfalder. Hvis det viser sig, at boet alligevel er insolvent, er det muligt at ”bakke ud” forudsat, at dødsboet kan tilbageleveres.
  1. Minimum én arving skal have hjemting i Danmark, da der som udgangspunkt ikke må være udenlandske arvinger i boet. I tilfælde af, at alle arvinger bor i udlandet, kan boet dog stadig skiftes privat forudsat, at der stilles sikkerhed for betaling af boafgifter. Arvinger der bor i udlandet har mulighed for at lade sig repræsentere i boet af en arving med hjemting i Danmark.
  1. Der må ikke være afgørende hensyn, der taler imod, at boet skiftes privat. Bestemmelsen anvendes ikke så ofte, men den kan finde anvendelse, såfremt skifteretten eksempelvis ser en risiko for, at kreditorer eller boets legatarer ikke opnår dækning ved privat skifte eller, at arvingerne eksempelvis ikke deler arven korrekt.

Boet vil kunne udleveres til privat skifte, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. Det er vigtigt at bemærke, at afdøde ved testamente kan forhindre, at boet skiftes privat ved en tilkendegivelse om, at boets behandling skal ske ved bobestyrer eller lignende. En sådan bobestyrerklausul er almindelig og kan være indsat, hvis afdøde fx har haft et samarbejde med den i testamentet anførte advokat. Bobestyrerklausulen kan desuden være indsat, hvis arvelader ønsker at imødegå uenigheder mellem arvingerne. Læs mere om Dødsbo her

Bliv ringet op!

Privat skifte advokat
Henrik Nøhr, Advokat

Tlf: 76 30 89 99 | hn@hviid-advkater.dk

Arvingerne hæfter personligt og solidarisk

En konsekvens af at skifte boet privat er, at arvingerne hæfter personligt og solidarisk for dødsboets gæld, såfremt arvingerne har delt de økonomisker midler i boet til dækning af gæld uden i forlængelse heraf at opfylde eller sikre sig opfyldelsen af de krav, som har ret til at opnå dækning i boet. Dette gælder derimod ikke deling af sædvanligt indbo eller øvrige personlige effekter.

Det er vigtigt at iagttage denne hæftelsesregel, hvis man ønsker at skifte boet privat. Selv en a conto-arv til en enkelt arving indebærer, at alle arvinger skal hæfte solidarisk. Endvidere gælder reglen eksempelvis, såfremt arvingerne har fordelt boet mellem sig og ikke sørget for at dække legatarers krav.

Da hæftelsesreglen ikke gælder sædvanligt indbo, finder den ikke anvendelse, når arvingerne ønsker at rydde afdødes bolig med henblik på hurtigst muligt at genudleje den. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke længere er tale om sædvanligt indbo, hvis der i afdødes hjem fx hænger et Rembrandt-maleri eller befinder sig kostbare smykker.

Tilfælde med pro rata hæftelse

Er en arving ved boets udlevering repræsenteret ved værge, skifteværge eller er under konkursbehandling, hæfter denne arving prorata. Det betyder, at arvingen alene hæfter med værdien af det, denne arving eller konkursboet har modtaget og i forhold til, hvad arvingen er berettiget til at modtage i bos- og arvelod.

Udbakningsreglen – en fortrydelsesret

Ved et privat skifte har man mulighed for at lade boet overgå til bobestyrerbehandling og derved frigøre sig fra den personlige hæftelse, hvis det viser sig, at boet er insolvent. Dette kan ske på betingelse af, at det modtagne tilbageleveres, eller værdien af det modtagne erstattes.

Den enkelte arving er ikke frigjort fra den solidariske hæftelse ved blot at tilbagelevere det, som denne arving selv har modtaget, da arvingerne jo hæfter solidarisk for boets samlede krav.

Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis man ønsker at benytte sig af udbakningsreglen. En egentlig tidsfrist gælder ikke, men det er fast antaget i den juridiske teori, at man kun kan fortryde i medfør af reglen, hvis man kort tid efter insolvensen er konstateret, fremsætter anmodning om bobestyrerbehandling.

Fremgangsmåde ved privat skifte

Førend det er muligt at disponere over boet, skal boet først udleveres til privat skifte. Dette kan ske ved at sende en anmodning herom til Skifteretten. De relevante blanketter herunder anmodningen om privat skifte, solvenserklæring og blanket til proklama i Statstidende, findes på www.domstol.dk.

Efter skifterettens afgørelse om udlevering af boet til privat skifte, udstedes en skifteretsattest. Dette fungerer som arvingernes legitimation for at disponere i boet. Ved fremvisning af skifteretsattesten har arvingerne fx mulighed for at hæve på afdødes bankkonti til betaling af gæld eller træffe beslutning om at sælge boets aktiver.

Der skal indrykkes et proklama i Statstidende, som er en slags annonce, der giver kreditorer i boet mulighed for at anmelde deres krav mod boet. Fristen for at anmelde sit krav er 8 uger og overskrides fristen, vil kreditors krav som hovedregel være bortfaldet (prækluderet). Dog er visse krav undtaget fra præklusion. Proklamaet er ved lov gjort obligatorisk, og det skal indrykkes i Statstidende senest i forbindelse med boets udlevering.

Der skal efter proklamafristens udløb udfærdiges en åbningsstatus. Dette er en opgørelse over aktiver og passiver i boet pr. dødsdagen. Indlevering af åbningsstatus til skifteretten skal ske senest 6 måneder efter dødsdagen og dog mindst 2 måneder efter, at boet er udleveret til privat skifte.

Når alle boets forhold er afklaret, skal arvingerne udfærdige en endelig boopgørelse, der indeholder en opgørelse over nettobeholdningen samt en fordeling af arven. Boopgørelsen skal indsendes til både Skat og skifteretten til godkendelse senest 15 måneder efter dødsdagen. Arven vil herefter blive udbetalt, når alle boafgifter, eventuelle tillægsafgifter og boskat er betalt. Der skal også indleveres en selvangivelse i henhold til boopgørelsen, hvis boet er skattepligtigt. Bliver boopgørelsen ikke indsendt rettidigt, træffer skifteretten afgørelse om, at boet overgår til bobestyrerbehandling.

Der skal i forbindelse med boets udlevering ske betaling af retsafgift på 2.500 kr. Hvis boets formue overstiger et beløb på 1. mio. kr. ved boets afslutning, skal 9000 kr. betales i retsafgift.