Skifteattest

Efter en person dør, så træder en del praktiske og juridiske forhold i kraft. Disse forhold har flere forskellige formål, men de har blandt andet den opgave, at de skal beskytte dødsboet, så de rette arvinger kan få adgang dertil, når skifteretten har behandlet spørgsmålet om arv.

De fleste mennesker benytter sig af den offentlige skifteret, hvor dødsboets aktiver og passiver bliver gjort op. På den måde kan skifteretten finde ud af, om der er penge tilbage efter afdøde, når alle kreditorer er betalt. Hvis det viser sig, at der er penge eller andet til overs, da fordeles disse blandt arvinger efter gældende lov og ret.

Afdødes ejendele

Det er bestemt ved lov, at ingen mennesker råder over afdødes ting, førend der er taget kontakt til skifteretten. Du må for eksempel ikke snuppe bilen i garagen eller andet udstyr, som du måtte falde over. Det samme gør sig gældende for indbo, møbler og deslige. Det skal dog tilføjes, at skifteretten i specielle tilfælde godt kan give arvingerne lov til at rydde ud i afdødes hjem. Men der skal være enighed blandt alle arvinger om det. Er der blot en, som modsætter sig, så tillader skifteretten det ikke.

Når den efterladte har taget kontakt til en bedemand, da tager han eller hun kontakt til en præst, som underretter skifteretten. Når skifteretten da modtager dødsanmeldelsen, skal de kontakte den person, der er angivet som kontaktperson. Kontaktpersonen kan være ægtefællen, advokaten eller en anden med kendskab til sagen. Netop denne kontaktperson skal sammen med skifteretten afgøre, hvordan boet skal skiftes.

Offentligt skifte og skifteattest

Ved et offentligt skifte er det skifteretten, som er ansvarlig for både de praktiske og de økonomiske forhold. Skifteretten gennemgår dødsboet sammen med arvingerne, hvorefter de sørger for, at de rette arvinger får den arv, som de er berettiget til. Når dette møde er afholdt, og boopgørelsen er færdig, udleveres en skifteattest, som kundgør, at du kan råde over afdødes bo. Mødet kan blive afholdt både telefonisk og ved personligt fremmøde. Dette afhænger af, hvilken retskreds du tilhører.

I praksis betyder det, at du kan hæve penge på en bankkonto eller sælge aktiver fra boet. For at gøre dette skal du fremvise skifteattesten. Skifteattesten er i øvrigt gratis.

Privat skifte og skifteattest

Ved et privat skifte er det arvingerne og eventuelt en advokat, som gør boet op uden hjælp fra skifteretten. Denne fremgangsmåde kan i visse tilfælde tjene et godt formål, men arvingerne skal være opmærksomme på, at der kan være store økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved at anvende den metode.

Hvad angår skifteattesten ved privat skifte, så skal arvingerne indlevere anmodning om privat skifte og en erklæring om solvens, som betyder, at ens aktiver er større end passiver. Endvidere skal der indsendes en proklamablanket, før skifteretten kan udstede en skifteretsattest.

Skifteattestens ordlyd

På skifteattesten kan du læse, hvad der skal ske med den formue, som er i dødsboet. Der er for eksempel oplysninger om, hvornår gæld skal betales. og ikke mindst oplysninger om hvordan arven skal fordeles mellem arvingerne. Pas i øvrigt godt på skifteattesten – en ny koster 175 kroner.

Flere arvinger og skiftefuldmagt

En fuldmagt er et dokument, som giver en bestemt person rettighed – eller fuldmagt – til at handle på andre personers vegne. Det kan bestemt være en god idé, at eksempelvis kontaktpersonen får en sådan fuldmagt, hvis I er mange arvinger. På den måde er der en enkelt person, som kan sørge for, at eventuel gæld bliver betalt.